در اینجا لیستی از خرده فروشان که در فهرست فروش نیست ما است.
آنها دسترسی به DBA از دست داده اند و باید از خریداری نمی شود و یا فروخته شده به. این لیست خواهد شد در ابتدای هر ماه به روز.

لیست اول در دسترس خواهد بود 4/1/17