DBArebateRECT

خرید هر DBA 4000 سری یا 5000 روتور سری بین اوت 1 & سپتامبر 30 2016 به واجد شرایط برای,en

این تخفیف نقدی.

هر جفت از 4000 روتور سری است که ارزش $30

هر جفت از 5000 روتور سری است که ارزش $60

تنها مجامع روتور کامل برای تخفیف واجد شرایط. (جایگزینی 5000 حلقه سری اصلا واجد شرایط)

دانلود فرم تخفیف رسمی با لیست کامل از قوانین و الزامات اینجا